Nhượng Quyền Thương Hiệu, Cổ Phần Hoá để mở rộng qui mô và Sức ảnh hưởng trong Thị trường bán lẻ các sản phẩm Tiện ích & Chăm sóc Sức khoẻ Gia Đình.